+48 691 951 355

Standardy działania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

I. ZAKRES USŁUG INFORMACYJNYCH

Konsultanci Punktów Informacyjnych udzielają nieodpłatnie odpowiedzi na pytania dotyczące możliwości uzyskania dofinansowania oraz rozliczania projektów w ramach Funduszy Europejskich

Punkty Informacyjne należące do sieci oferują dwa rodzaje usług informacyjnych:

1. Pomoc przy ubieganiu się o dotację:

 • diagnozę - zaklasyfikowanie pomysłu na projekt do konkretnego priorytetu i działania w programie finansowanym z Funduszy Europejskich (informacja ta nie stanowi gwarancji otrzymania dotacji) lub informację o braku możliwości dofinansowania pomysłu przedstawionego konsultantowi w ramach aktualnie trwających programów
 • informację o warunkach, kryteriach i procedurach przyznania dotacji
 • przedstawienie ?krok po kroku? procesu ubiegania się o dofinansowanie w tym: przekazanie danych kontaktowych do instytucji, które przyznają dotacje zgodnie ze zdiagnozowanym pomysłem na projekt (opracowują one szczegółowe wytyczne, rozpatrują wnioski o dofinansowanie, udzielają dofinansowania)

 2. Wstępna pomoc w rozliczaniu projektów:

 • informowanie o etapach, procedurach, wymaganych dokumentach, terminach związanych z procesem rozliczania projektu.
 • informowanie o wymogach przy opisywaniu dokumentów finansowo-księgowych, w szczególności zasadach opisywania faktur, rachunków i innych dokumentów równoważnych w odniesieniu do wymogów konkretnego programu operacyjnego, jego priorytetu/działania oraz wniosku o dofinansowanie.
 • informowanie o wymogach formalnych wniosków o płatność z uwzględnieniem etapów ich przygotowania, zasad sporządzania części finansowej i rzeczowej, udzielania upoważnień, uwzględniania prawidłowej wizualizacji.
 • wstępne doradztwo dla beneficjentów przy wypełnianiu wniosków o płatność pod względem formalnym poprzez objaśnianie instrukcji wypełniania i przygotowania dokumentu.
 • informowanie na temat zasad kontroli projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich, w tym:
 • rodzajach kontroli,
 • instytucjach uprawnionych do kontroli,
 • obowiązujących procedurach i terminach kontroli,
 • sposobach kompletowania i archiwizacji dokumentów.
 • organizowanie spotkań informacyjnych, wykładów, szkoleń dla beneficjentów w zakresie przygotowania wniosków o płatność we współpracy z komórkami wdrażającymi programy operacyjne.

 3. Partnerstwo Publiczno-Prywatne (PPP):

 • informowanie o możliwościach realizowania projektów w formule PPP,
 • aktywne nawiązywanie współpracy z lokalnymi władzami samorządowymi w celu rozpoznania potrzeb inwestycyjnych wymagających zastosowania formuły partnerstwa publiczno-prywatnego przy wykorzystaniu Funduszy Europejskich.

 

II. POZOSTAŁE USŁUGI

 • Punkty Informacyjne nieodpłatnie udostępniają publikacje dotyczące Funduszy Europejskich wydawane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Urzędy Marszałkowskie lub inne instytucje publiczne zaangażowane we wdrażanie Funduszy Europejskich
 • Punkty Informacyjne organizują spotkania informacyjne, wykłady otwarte i warsztaty poświęcone Funduszom Europejskim w Polsce.
 • Aktywnie uczestniczą w wydarzeniach lokalnych i regionalnych, gdzie informują i promują Fundusze Europejskie.

 

III. SPOSÓB UDZIELANIA INFORMACJI

Pytania do Punktów Informacyjnych można kierować telefonicznie, pocztą elektroniczną i tradycyjną lub w formie konsultacji indywidualnej podczas osobistej wizyty w punkcie:

 • Punkty Informacyjne mogą wprowadzić limit określający czas trwania pojedynczej konsultacji indywidualnej podczas wizyty osobistej
 • Punkty Informacyjne mogą wprowadzić zapisy na konsultacje indywidualne
 • Termin udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane pocztą elektroniczną wynosi 3 dni robocze; w szczególnych przypadkach okres przygotowania odpowiedzi może się wydłużyć jednak nie może przekroczyć 10 dni roboczych od daty wpływu pytania
 • Informacje podane przez Punkt Informacyjny nie stanowią oficjalnego stanowiska Instytucji Zarządzających poszczególnymi Programami Operacyjnymi i nie mogą stanowić podstawy do formułowania jakichkolwiek roszczeń, a także nie stanowią oferty w rozumieniu prawa polskiego.
 • Punkt Informacyjny ani jego pracownicy nie odpowiadają za błędne interpretacje udzielonych informacji, ani za następstwa czynności podjętych na ich podstawie.

 

IV. PROJEKT ?SYSTEM INFORMACJI O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH NA LATA 2007 ? 2013?

 Punkty utworzone zostały w ramach projektu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego ?System Informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007 - 2013?. Jego celem jest koordynacja i rozwój sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich oferujących w jednym miejscu informację o wszystkich programach operacyjnych w ramach Narodowej Strategii Spójności.

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich ma następującą strukturę:

 • Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
 • Branżowy Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich przy PAIiIZ(dla inwestorów zagranicznych,.
 • 16 Głównych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, po jednym w każdym województwie oprócz województwa lubuskiego i śląskiego.
 • 77 Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, w liczbie od kilku do kilkunastu w poszczególnych województwach.

 

Za funkcjonowanie Głównych i Lokalnych Punktów Informacyjnych odpowiadają Urzędy Marszałkowskie oraz inne instytucje, z którymi Ministerstwo Rozwoju Regionalnego podpisało odpowiednie Porozumienia.

Za koordynację sieci Punktów Informacyjnych odpowiada Wydział Koordynacji Informacji Departamentu Informacji, Promocji i Szkoleń Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

 

 

Finansowanie

Projekt ?System Informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007 ? 2013?? jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz ze środków budżetu państwa.

 

Brak dodanych zdjęć

TERMINY SZKOLEŃ

Brak dodanych terminów szkoleń

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Jesteś uczestnikiem naszych szkoleń?
Pobierz bezpłatnie materiały szkoleniowe posługując się specjalnym loginem i hasłem, który otrzymałeś na szkoleniu od naszego trenera.