Jak wygląda egzekucja komornicza w Niemczech?

egzekucja komornicza Niemcy jak wygląda?

Przeprowadzenie efektywnej egzekucji wymaga posiadania chociażby podstawowej wiedzy a także zaangażowania wierzyciela. Należy mieć na uwadze, iż egzekucja komornicza w Niemczech w pewnych obrębach znacznie różni się od postępowań w Polsce. Warto więc przybliżyć nieco ten temat.

Problem braku zapłaty oraz zadłużenia rozwiązywany jest na drodze sądowej, za pomocą środka jakim jest egzekucja komornicza, poprzez którą dłużnik zostaje zmuszony do spłacenia długu. W Niemczech egzekucja stanowi prawny środek dochodzenia wykonania żądania, przez co do jej przeprowadzenia wymagane jest uzyskanie odpowiedniego tytułu- nakazu wykonania, notarialnego uznania długu i poddania egzekucji a także wyroku sądowego, w tym także wyroku sądu polskiego wraz z klauzulą wykonalności.

Podstawy prawne

Egzekucja (Zwangsvollstreckung) jest postępowaniem, które służy skutecznemu wyegzekwowaniu prywatnoprawnego roszczenia przy pomocy przymusu państwowego. W tym celu zastosować można takie środki prawne jak zajęcie rzeczy, zajęcie wierzytelności oraz innych praw majątkowych dłużnika, zobowiązanie dłużnika do złożenia oświadczenia majątkowego, zastosowanie środków przymusu służących podjęciu lub zaniechaniu danego działania, licytację bądź zarząd przymusowy. Postępowanie w tym zakresie regulują przepisy kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawy o licytacji i zarządzie przymusowym. Ponadto transgraniczne dochodzenie wierzytelności pomiędzy państwami członkowskimi UE reguluje rozporządzenie (UE) nr 655/2014.

egzekucja komornicza Niemcy jak wygląda?
Kancelaria komornicza Niemcy – https://kancelariakomornicza.de/

Przebieg postępowania egzekucyjnego- najważniejsze kwestie

Wszczęcie postępowania

Całe postępowanie rozpoczyna złożenie wniosku egzekucyjnego do odpowiedniego sądu- w przypadku zajęcia wierzytelności dłużnika jest to sąd rejonowy właściwy dla miejsca zamieszkania dłużnika; gdy mowa o środkach przymusu w celu podjęcia lub zaniechania określonego działania, to właściwy sąd sporu pierwszej instancji, zaś biorąc pod uwagę licytację bądź zarząd przymusowy- wówczas jest to sąd rejonowy właściwy dla miejsca położenia nieruchomości.

Status i kompetencje komornika

W Niemczech niema możliwości dowolnego wyboru komornika. Komornik jest urzędnikiem sądowym, nad którym nadzór administracyjny pełni prezes sądu rejonowego. Pozostaje on jednak niezależny w zakresie wykonywania powierzonych mu obowiązków. Komornik w Niemczech odpowiedzialny jest za prowadzenie egzekucji z orzeczeń w sprawach cywilnych, zwłaszcza egzekucji z ruchomości, przy czym głównym jego zadaniem jest sprawne prowadzenie postępowania egzekucyjnego oraz dążenie do ugodowego zakończenia sprawy. Do głównych kompetencji komornika w Niemczech należy także wydawanie rzeczy ruchomych oraz nieruchomości, doręczanie stronom dokumentów  związanych z egzekucją, wykonywanie nakazów zabezpieczenia majątku oraz zarządzeń tymczasowych a także nakazów aresztowania dłużnika po odmowie złożenia oświadczenia majątkowego. Komornik może umożliwić dłużnikowi płatność zobowiązania w ratach.

Zajęcie majątku ruchomego przez komornika

Egzekucję przeprowadza się przede wszystkim z majątku ruchomego dłużnika. Przepisy wymieniają jednak w tym przypadku rzeczy, które nie podlegają zajęciu. Są to przede wszystkim przedmioty użytku osobistego oraz służące do wykonywania zawodu, co ma zapewnić płynność finansową oraz godne życie dłużnika. Zajęte natomiast zostają te ruchomości, które łatwo można sprzedać- sprzęty elektroniczne, maszyny, urządzenia. Komornik pojawia się u dłużnika i stosuje prawo zastawu nad ruchomościami. Odbiera zajęte przedmioty, które następnie są licytowane publicznie, zaś dochody pochodzące z licytacji przechodzą na poczet wierzyciela. Usunięcie zastawu przez dłużnika jest karalne. Jeśli komornik podczas wizyty i dłużnika nie znajdzie żadnych ruchomości, wówczas wierzyciel ma prawo żądać przysięgłego wyjawienia majątku od dłużnika. Jeśli ten nie ujawni całego majątku w wyznaczonym terminie, komornik może wnieść wniosek do sądu o wydanie nakazu zatrzymania. Ponadto w każdym przypadku następuje także wpis do rejestru dłużników, co niesie ze sobą negatywne konsekwencje zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym dłużnika.

Zajęcie wierzytelności

To szczególny przypadek niemieckiej egzekucji komorniczej. Często oznacza zajęcie rachunku bankowego, przy czym konieczne jest tu złożenie do komornika dodatkowego wniosku, wskazującego na egzekucję z rachunku bankowego dłużnika, zaś dopiero po pozytywnym zatwierdzeniu przez sąd komornik może dokonać zajęcia rachunku. Co do wynagrodzenia za pracę dłużnika- pewne, określone prawnie kwoty pieniężne również i w tym przypadku nie podlegają zajęciu. Są to środki, których dłużnik potrzebuje do zachowania minimum egzystencji.

Koszty egzekucji

Koszty postępowania różnią się w zależności od sposobu egzekucji oraz wysokości roszczenia. Oczywiście ponosi je dłużnik, jednak początkowo komornik zwraca się do wierzyciela o wpłatę zaliczki, zaś koszty są dochodzone jako uzupełnienie zasadniczego roszczenia. Przykładowo przy roszczeniu o wysokości 10 tys. euro, koszty egzekucyjne wynoszą około 200 euro.

By możliwie szybko i skutecznie wyegzekwować prawnie utracone środki, warto skorzystać z pomocy kancelarii prawnej, specjalizującej się w zakresie egzekucji w Niemczech. Dzięki temu można w łatwy sposób przejść poprzez wszelkie formalności ku pozytywnemu rozstrzygnięciu sprawy.